Een schokkend rapport van het Verwey-Jonker Instituut heeft de omvang van discriminatie, pestgedrag en vernederingen binnen de gemeente Amsterdam aangetoond. Volgens dit onderzoek heeft 55% van de ambtenaren in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met vernedering, pesterij of uitsluiting. Dit percentage ligt zelfs boven de 60% bij medewerkers met een niet-Europese achtergrond of een mbo-opleiding.

Hoog Percentage Discriminatie

Het rapport toont aan dat 14% van de ambtenaren discriminatie heeft ervaren. Voor medewerkers met een niet-Europese achtergrond, een beperking of een chronische ziekte is dit percentage 25%. De discriminatie betreft meestal herkomst of huidskleur.

Rol Leidinggevenden

Opvallend is dat in meer dan 60% van de discriminatiemeldingen en bijna de helft van de meldingen over pesterijen en vernederingen leidinggevenden worden genoemd als aanstichters. Dit is zorgelijk, aangezien leidinggevenden een cruciale rol spelen in het zorgen voor een veilige werkomgeving.

Reageren op de Resultaten

Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) erkent de ernst van de situatie en stelt dat verbetering tijd zal kosten. Ze benadrukt dat leidinggevenden vaker genoemd worden als de aanstichters.

Reactie van de Burgemeester

Tijdens haar toespraak bij Keti Koti noemde burgemeester Femke Halsema het eerder deze week al een nederlaag dat racisme nog steeds voorkomt binnen de gemeentelijke organisatie. Twee dagen later met de publicatie van dit rapport blijkt hoe groot de omvang van het ongewenste gedrag binnen de gemeente is.

Externe Vertrouwenspersonen

Om de vertrouwensprocedures te verbeteren, heeft wethouder Van Buren al twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Dit was noodzakelijk omdat medewerkers het vertrouwen in de interne klachtenprocedures verloren hadden.

Tevredenheid over Klachtenafhandeling?

Slechts 43% van de ambtenaren die ongewenst gedrag hebben ervaren, is tevreden met de wijze waarop de gemeente meldingen aanpakt. Bij discriminatie is dit slechts 20%. De Amsterdamse Ombudsman, Munish Ramlal, onderzoekt momenteel het functioneren van Bureau Integriteit, waar meldingen van ambtenaren de afgelopen jaren terechtkwamen.

CBS-gegevens over Discriminatie

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2022 een op de tien werknemers in Nederland zich gediscrimineerd voelde op het werk. Discriminatie leidt vaak tot verzuim; 38% van de gediscrimineerde werknemers meldt werkgerelateerde klachten, terwijl dit percentage onder niet-gediscrimineerde werknemers 19% is.

Toekomstige Stappen

Wethouder Van Buren heeft aangegeven verdere maatregelen te overwegen, maar heeft nog geen concrete plannen bekendgemaakt. Ze verwacht dat de komende maanden nog meer verhalen naar buiten zullen komen en benadrukt dat er moed nodig is om zaken anders aan te pakken dan voorheen.

Ambtenaren gaan met Van Buren in gesprek kunnen gaan over het rapport. Dit biedt een gelegenheid voor directe feedback en discussie over de resultaten en de noodzakelijke verbeteringen.

Link naar het Verwey-Jonker Rapport

Meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam

Ga naar de inhoud